ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A tájékoztató célja   
 
E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Multi-engineering Kft. (Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és –kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és –kezelési irányelveit, amelyet a társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen Tájékoztató a http://www.multi-engineering.hu/ webfelület segítségével rögzített, valamint az azon megjelenő, de nem harmadik fél által publikált, személyes adattartalmak kezelésének elveit foglalja össze.


2. A tájékoztató hatálya

• A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe: 

• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

• továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

•  Az adatkezelés szkópja: A tájékoztató http://www.multi-engineering.hu/ címen elérhető weboldalon Adatkezelő által kezdeményezett adatgyűjtő és adatmegosztó szolgáltatásokra terjed ki.

• Az adatkezelés kivételei: Ellenkező tájékoztatás hiányában jelen dokumentum hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozások vezetnek (hivatkozás 3. félre).

• Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél által deklarált személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelő tevékenységekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 


3. Fogalom meghatározások

• Érintett: Az a természetes személy, akinek az adatai kezelésre kerülnek.

• Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

• Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

• Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan, vagy másokkal együtt – meghatározza. E tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások tekintetében 

Adatkezelő szerepkört tölt be: 
Neve: Multi-engineering Kft.
Székhely: 2473 Vál, Damjanich utca 101.
Levelezési cím: 2473 Vál, Damjanich utca 101.
Cégjegyzékszám: 07-09-032014
Adószám: 14893340-2-07
Adatkezelő képviselője: dr. Gyimesi András Dániel - ügyvezető
Telefonszám: +36 20 492 72 33
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: andras.gyimesi@multi-engineering.hu       

• Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől). 


4. A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célok 

• Adatkezelő az alábbi adatköröket alkalmazza: 
• Regisztrációs adatok 
• Technikai adatok
• Lokációs adatok
• Böngésző adatok 

• Adatkezelő az alábbi célokkal végzi az adatgyűjtést: 
• Online tartalom szolgáltatás, reklám, ajánlat, 
• Üzleti (alap) tevékenység támogatás,
• Érintett által igényelt szolgáltatásnyújtás,
• Brand építés,
• Statisztika (Elemzés) 


5. Adatkezelési módok 


5.1 E-mail marketing 

• Tevékenység leírása: Az Érintett hozzájárulása esetén begyűjtött adatok felhasználásával rendszeres- és egyedi érintettség alapján ad-hoc E-mail tájékoztatók kerülnek elküldésre az Érintettek számára. A levelekről az Érintett bármikor leiratkozhat.

• Adatkezelés célja: Üzleti (alap) tevékenység támogatás.

• Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. 

• Adatok forrása: Önkéntes hozzájárulás.

• Adatkezelő az alábbi célokkal végzi az adatgyűjtést: Online tartalom szolgáltatás, reklám, ajánlat        

• Adatmegőrzés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. 


5.2 Megrendelés, árajánlatkérés 

•  Tevékenység leírása: Az Adatkezelő az általa végzett szolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérésre és megrendelésre érkező megkeresése során a felhasználó adatait és a szolgáltatással kapcsolatos igényét rögzíti. Az elkészített árajánlatot, visszaigazolást, szerződést, esetleges hiányzó adatok és információk pótlására való felkérést az ajánlatkéréskor megadott E-mail címre továbbítja azt. Az adatok egyúttal rögzítésre kerülnek a partner adatbázisban is. 

• Adatkezelés célja: Érintett által igényelt szolgáltatás igénybevételének támogatása. 

• Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (Az üzleti alapfeladatok ellátásának támogatása). 

• Adatok forrása: Önkéntes hozzájárulás. 

• Kezelt adatok: 
• Regisztrációs adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cégnév.
• Lokációs adatok: cím, irányítószám.
• Elemzési adatok: igények felmérése 

• Adatmegőrzés időtartama: Az utolsó aktív kapcsolatot követő 6 év. 


5.3 Cookie elhelyezése 

•  Tevékenység leírása: Az Adatkezelő a „cookie” technológiát használja, hogy fokozza és elősegítse a látogatási élményt a weblapon. A „cookie” egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – amit a Szolgáltató küld a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. Ezeket a „cookie” fájlokat fogadja az Érintett számítógépe, miáltal egyedi felhasználóként azonosíthatóvá válik, továbbá eltárolódnak a személyes preferenciák és műszaki információk. A „cookie”-k önmagukban nem tartalmaznak, illetve nem tárnak fel személyre vonatkozó információkat. Ugyanakkor, ha az Adatkezelők weblapján keresztül személyre vonatkozó információk kerülnek benyújtásra, az információk már hozzákapcsolhatók a „cookie” -kban tárolt adatokhoz.

• Adatkezelés célja: Üzleti (alap) tevékenység. 

• Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek (Az üzleti alapfeladatok ellátásának támogatása). 

• Adatok forrása: Felhasználói számítógép. 

• Kezelt adatok: Technikai adatok: Böngésző azonosító.        

• Adatmegőrzés időtartama: 
• Tartós cookie: törlésig.
• Ideiglenes cookie: ameddig böngésző nem kerül lezárásra. 


5.4 Rendezvény regisztráció 

•  Tevékenység leírása: Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások bemutatóinak szervezése érdekében a felhasználók a részvételük jelzésére a weboldalon találhatnak lehetőséget. A regisztrációt követően a szervezők tárolják az adatokat a Társaság partner nyilvántartó adatbázisában, szükség esetén a rendezvényekkel kapcsolatban, vagy a későbbi eseményekről, a szolgáltatásokról E-mailben további információt osztanak meg jelentkezőkkel.  

• Adatkezelés célja: Brand építés, Statisztika, üzleti alaptevékenység támogatás. 

• Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. 

• Adatok forrása: Önkéntes adatszolgáltatás. 

• Kezelt adatok: 
•Regisztrációs adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cégnév.
• Lokációs adatok: cím, irányítószám.
• Elemzési adatok: igények felmérése

• Adatmegőrzés időtartama: az utolsó aktív kapcsolatot követő 6 év. 


6. Érintettek köre 

A http://www.multi-engineering.hu/ weboldalon történő adatkezelésben érintettek. 


7. Gyermekek 

A termékeink és szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.


8. Automata döntéshozatal 

Érintett adatai nem kerülnek automata döntéshozatali rendszerben kezelésre, feldolgozásra. 


9. Az érintettek jogai 

Az Érintett a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken kérelmezheti az Adatkezelőnél: 
• hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, 
• adatainak helyesbítését, 
• a személyes adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását, 
• tiltakozhat az adatkezelés ellen, 
• adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli, 
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról. 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően 7 munkanapon belül tájékoztatást ad a beérkezett kérelemmel kapcsoltban (befogadás, elutasítás, pontosítás). Ezt követően legkésőbb 30 nap múlva (szükség esetén 30 naponként) információt kap az Érintett a kérelem elbírálásának állapotáról. Annak végeredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja (E-mail, vagy postai levél). Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.  


9.1 A tájékoztatás költsége 

Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak, az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel. 
• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. 
• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 
• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége. 


9.2 Tájékoztatás megtagadása 

• Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan:
Nem jogosult a tájékoztatásra a kérelmező, ha Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal. A kérelem elutasításra kerül. 

• Ha az Érintett kérelme, különösen ismétlődő jellege miatt túlzó: Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú (a 1GDPR 5-22. cikk szerinti) jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.  


9.3 Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeknek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz fordulhat.  


10. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás 

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az Érintett hozzájárulásával történik.   


11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja. 


12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli. Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy: 

• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 

• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek – az adatgyűjtés céljával megegyező – feladatuk elvégzése érdekében az szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 

• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően választja ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 

• gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről. 

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet. Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik. Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. 


13. Analitikai Szolgáltatások 

Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 


14. Jogorvoslat 

Adatkezelő Önként vállalja, hogy panasztételt biztosít bármely Érintett számára a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt, vagy jogos sérelem kivizsgálásához. 

Az Érintett panasszal bármelyik adatkezelőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 

Neve: Multi-engineering Kft.
Székhely: 2473 Vál, Damjanich utca 101.
Levelezési cím: 2473 Vál, Damjanich utca 101.
Cégjegyzékszám: 07-09-032014
Adószám: 14893340-2-07
Adatkezelő képviselője: dr. Gyimesi András Dániel - ügyvezető
Telefonszám: +36 20 492 72 33
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: andras.gyimesi@multi-engineering.hu 

Érintett fordulhat közvetlenül az illetékes törvényszékhez (a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez), vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. 

Budapest, 2022. február 4.